Product Detail

שנת הנמר 2022

99.00 NIS

500 g

Year of the Tiger 2022
8×10×6cm / Ceramic 

שנת הנמר 2022